"Catootjes konijntjes"

 

            

 

 

 

 

 

 

 


 

Alternatieve zorg mogelijk?

 

In het tijdschrift  FOKKERSBELANGEN van januari 2003 staat de volgende advertentie:

 

 ( Ik heb dit middel niet zelf getest en kan dan ook niet voor de werking ervan instaan)

 

MYXOMATOSE IS VOOR U GEEN PROBLEEM MEER.

Dank zij "DOFO"propolis super VK

Werkzaam tegen bacteriŽn , schimmels en coccidiose .Tevens een verbeterde vruchtbaarheid vanwege een verhoogd vit.A

Propolis geeft een enorme weerstand  en is een veelzijdig product.

DOFO PROPOLIS SUPER nu ook voor uw probleem aangaand VHS

Wereld verkoop succes .

PRIJS Ä 20,-

DOFO

Voorstraat 7, 4698 AE , Oud- Vossemeer.

Telefoon / Fax 0166-672396

Giro: 628498

Gezonde dieren, dagelijkse vreugde

 

Ik heb informatie aangevraagd over dit product.

Zie hieronder:

           

 

 

Papier 1- zonder de fotoís

24

Arts en alternatief

Geneeskrachtige werking van Propolis

Natuurproduct van bijen blijkt effectief te werken tegen tal van ziektekiemen

 

Propolis is het grote geheim van de bijen. Dankzij dit mysterieuze, kleverige spul hebben de bijenvolken zich miljoenen jaren weten te beschermen tegen allerlei ziekten.

Victor van Vlijmen

Ze zitten in een kleine ruimte opeenge≠pakt. Zonder een behoorlijke bescher≠ming tegen binnendringende ziekte≠kiemen zou een volk snel ten dode zijn opgeschreven.

Het woord propolis stamt uit het Grieks. Het is een samenvoeging van de woorden pro en polis. Pro betekent 'ten behoeve van'. Polis betekent 'burcht' of 'vesting'. Dat propolis een geneeskrach≠tige werking bezit, werd tot voor kort niet onderkend.

Propolis is niet de naam voor een bepaalde chemische verbinding, maar een mengsel van een kleine 100 verschil≠lende stoffen. Propolis wordt gemaakt uit harsen en sappen van vooral de knop≠pen van bepaalde bomen. Op ingenieuze wijze maken bijen zo gebruik van de natuurlijke stoffen die bomen bescher≠men tegen diverse ziekten.

Door zijn veelheid aan verschillende bestanddelen heeft propolis een uitge≠breid scala van eigenschappen. Een groot aantal uiteenlopende werkingen bij de mens is inmiddels bekend gewor≠den en ook wetenschappelijk aange≠toond. Propolis werkt tegen bacteriŽn, virussen en schimmels, stimuleert het

afweersysteem van het lichaam, remt de ontstekingsreacties en bevordert de wondgenezing. Ook heeft propolis een pijnstillende en krampstillende werking en een gunstige invloed op de bloedvaat-wanden. Voorts is propolis onder meer anti-allergisch, galafvloed bevorderend en bloeddruk verlagend.

Propolis wordt door bijen vooral ge≠maakt uit haTS van knoppen van de popu≠lier en de berk. Wanneer er geen berken of populieren te vinden zijn in de naaste omgeving, zoeken bijen hun toevlucht tot andere bomen, zoals de eik, wilge-

DOFO-A.A.Douw Giro:628498

Voorstraat 7

4698 AE Oud-Vossemeer Tel./Fax: 0166-672396

Analyse

De moderne, chemische analysemetho≠den hebben het mogelijk gemaakt de boomsappen (harsen) te analyseren. Hierin zijn veel stoffen ontdekt die een natuurlijke werking tegen ziektekiemen blijken te bezitten. Dit zijn vooral de zogeheten flavonoÔden. Ze beschermen de boom tegen het binnendringen van verschillende ziekten.

Omdat de samenstelling van de harsen van boomsoort tot boomsoort kan ver≠schillen, verschilt ook de samenstelling van de propolis van land tot land en zelfs van streek tot streek. 1

Super Propolis

Voorstraat 7

4698 AE Oud-Vossemeer Tel./Fax(0166)67 2396

Giro 628498 Gepatenteerd Octrooiraad

Verse propolis is een kleverige, geelbrui≠ne of roodbruine, harsachtige stof. Wat oudere propolis is vrij hard en heeft eep donkerder bruine tot soms zwarte kleur. Het is een ingewikkeld mengsel van di≠verse natuurlijke stoffen. -Met behulp van de moderne, chemische analyseme≠thoden is, vooral in de afgelopen 15 jaren, aangetoond dat propolis een klei≠ne honderd verschillende, chemische stoffen bevat.

Propolis bestaat voor het grootste deel uit harsen. In opgeloste propolis bevin-. den zich de volgende bestanddelen:

-  etherische oliŽn

-  flavonoÔden       .lDQFOĄ ^^ -hpoÔden              SliepzandR.T. -eiwitten               Super Propolis

suikers         www.dofonatuurprodukten.nl

-  vitaminen               Voorstraat 7

-  mineralen.    4698 AE Oud-Vossemeer

Tel/Fax 0166-672396

Giro 628498 Gepatenteerd Octrooiraad

DOFO - A-A. Bouw Natuurpraduioen

Voorstraat 7 4698 AE Oud - Vosserueer Tel 0166 - 6723% Fax

FlavonoÔden

De flavonoÔden vormen een grote groep van gele pigmenten (kleurstoffen) die voorkomen in de bladeren van bomen en planten en in de harsen op de knoppen van bomen. Inmiddels zijn er 26 verschil≠lende soorten flavonoÔden in propolis ontdekt. De meeste hiervan zijn natuur≠lijk werkzame antibiotica, werkzaam te≠gen bacteriŽn, virussen en schimmels. Sommige hebben een krampstillende werking, bevorderen de galafvoer of zijn pijnstillend. Ook andere effecten van flavonoÔden zijn beschreven, zoals het remmen van ontstekingsreacties, het sti≠muleren van de vorming van antistoffen en het bevorderen van de groei. Door de gunstige invloed op de bloedvaten en de rode bloedcellen gaan ze het ontstaan van slagaderverkalking en trombose -tegennó

De geneeskrachtige werking van pro≠polis is zonder twijfel voor het belang≠rijkste deel te danken aan de flavono-iden. De eigenschappen van de verschil≠lende flavonoÔden zijn in het laboratori≠um onderzocht en aangetoond. Daarbij is ook duidelijk geworden dat de ver≠schillende bestanddelen van propolis niet slechts afzonderlijk werkzaam zijn, maar vaak eikaars werking versterken.

De geneeskrachtige werking van pro≠polis kan, zoals gezegd, voornamelijk worden toegeschreven aan de verschil≠lende flavonoÔden die zich daarin bevin≠den. De knoppen van populieren en berken leveren beide voldoende van de≠ze essentiŽle flavonoÔden. In de landen waar 'net belangrijkste onderzoek naar de werking van propolis wordt gedaan (West- en Oost-Europa) zijn beide boomsoorten wijd verspreid aanwezig. De aangetoonde geneeskrachtige wer≠king van propolis, geldt dan ook voor de propolis van het zogeheten 'populier≠berk-type'. Van propolis uit de landen buiten Europa is veel minder bekend.

De antibacteriŽle werking van propo-lis is in tientallen wetenschappelijke on≠derzoekingen en publikaties aange-tqond. Een groot aantal bacteriesoorten

 

FlavonoÔden

25

blijkt gevoelig tot zeer gevoelig te zijn voor propolis. Een bacterie die gevoelig is voor propolis is o.a. de stafilococcus aureus. Dit is de belangrijkste veroorza≠ker van wondinfecties. Ook steenpuis≠ten, borstontsteking, nagelriemontste≠king, botontsteking en lymfevatontste-king kunnen door deze bacterie worden veroorzaakt. Verder zijn gevoelig voor propolis: streptococcen (veroorzaken keelamandelontstekingen, roodvonk, wondinfecties, belroos) escherichia coli (blaasontsteking), salmonella (darmin≠fecties als paratyfus) en shigella (darmin≠fecties alsdysenterie). Uit analyses bleek dat het antibacteriŽle effect van propolis voornamelijk wordt veroorzaakt door de flavonoÔden die zich daarin bevinden.

Bloedvaten

De flavonoÔden blijken een gunstig effect op de bloedvaten te hebben. Ze gaan het ontstaan van aderverkalking tegen. Ze remmen in belangrijke mate de samen-klontering van rode bloedlichaampjes en werken gunstig bij een abnormale door≠laatbaarheid van bloedvaten, maar be≠vorderen ook de doorstroming van het weefsel.

Door het anti-trombose effect kunnen flavonoÔden gunstig werken.bij aandoe≠ningen als kransslagadervernauwing en vernauwing van beenslagaders.

Medische toepassingen

Vanuit de hele wereld zijn rapporten en verslagen ver≠zameld over de medische toepassingen van propolis. Enkele zeer interessante vindt u hieronder.

DOFO - A.A. Douw Natmirprodukten

DOFO-A.A.Douw Giro:628498

Voorstraat 7

4698 AE  Oud-Vossemeer Tel./Fax: 0166-672396

Super Propolis

Voorstraat 7

4698 AE Oud-Vossemeer Tel. /Fax (0166) 67 23 96

Giro 628498 Gepatenteerd Octrooiraad

Maagzweren

Maagzweren duiken altijd weer op in verslagen over propolis. Dr. Feiks van het gemeenteziekenhuis in Klosterneuberg in Oosten≠rijk gebruikte ze bij interne en externe patiŽnten. Vijftien externe patiŽnten met de vastgestelde diagnose van een maagzweer kregen uit≠sluitend propolistinctuur. Slechts in ťťn geval was als≠nog opname in het zieken≠huis noodzakelijk, de ande≠ren konden thuis verpleegd worden en genazen daar vol≠ledig. Uit JoegoslaviŽ komt het rapport van een vijftig jaar oude mecaniciŽn, een stevige roker met maagzwe≠ren. Hij had ernstige pijn na de maaltijd en at daarom steeds minder en minder. Vanzelfsprekend verloor hij veel gewicht, dat weer aanlei≠ding gaf tot lichamelijke zwakte en verminderde werk-produktie.

 

Een van de voortdurende uitdagingen voor de natuurgeneeskundige is een passend antwoord te vinden op de eigentijdse gezondheidspro≠blemen. Als uitgangspunt hiervoor kan dienen dat welvaartziekten een weerspiege≠ling vormen van de dan geldende belangrijke maatschappelijke en

sociale trends.

Het ontbreken van noodzakelijke stoffen gedurende langere tijd. leidt tot vroegtijdige veroudering en kan de oorzaak zijn van een aantal kwalen.

Het is daarom belangrijk er voor te zorgen dat evt. tekorten in onze dagelijkse voeding worden gedekt. Ook een grotere behoefte aan vi≠tale stoffen moet worden gedekt en dit kan d.m.v. een aanvulling die naast de dagelijkse voeding kan worden ingenomen.

 7~/Y v

Propolis heeft meer te betekenen dan bouwmaterialen alleen

'y "DOFO" aa douw   - producten worden gewonnen van de hoo ^woestijnvlakten van de staat Arizona.Ver weg van a %?2^bť|chaving   (vervuiling) ^vorden de

BŲningbijproducten gewonnen van onbespoten eę=aiet be^verkte woestijn en cactusplanten. 3s?Pi*opolis is bij ons verkrijgbaar

 

Papier 2 - zonder de fotoís

 

DOFO

Een geheim werd een wereld verkoop succes; Met - DOFO " natuur producten, probleemloos vogels houden. Propolis Super: een briljant natuurproduct. Door zijn veelzijdige werking geschikt voor uw cultuurvogels, zonder bijwerkingen of nadelige gevolgen,  (gťťn antibioticum, gťťn injecties;  komen ze in de natuur toch ook niet tegen !!!!).

.DOFO" Propolis Super

Ä20,-

A.A. Douw, Voorstraat 7,

4698 AE Oud Vossemeer.

Tel.: 0166 - 672396.

Girorekening:628498

Wettig gedeponeerd

Octrooi raad.

Verkeert de wereld dan  echt in een  antibioticum crisis.

 Ja, zegt de fameuze Ameri≠kaanse bacterioloog Alexa-nder TJiomas, onderzoeker aan de Rockefeller univer≠siteit in New-York.

 

MYXOMATOSEis voor u geen probleem meer.DANK ZIJ "DOFO" PROPOLIS SUPER V K, bouwt u een gezonde stam op BacteriŽn en schimmels dodend, virus werend, coccidiose. Vruchtbaarheid vanwege de verhoogde vitamine A, een enorme weerstand. Infecties slijmvliezen. een veelzijdig product.

"DOFO"

Voorstra3t 7. 4698 AE Oud-Vossemeer Tel. (0165) 67 23 96 Fax (C Giro G28498              4?<#

WERELD VERKOOP SUCCES

 

DE EEUWENOUDE GEHEIMEN VAN "DOFO" PROPOLIS SUPER V.P. PRIJSGEGEVEN

PBOPOUS S""~ -

De egyptenaren gebruiken het al eeuwen. Vele ziekten waarvan de oorzaak een bac-tene oi schimmei is word! door ne! zuivere natuurproduct "DOFO" PROPOLIS SUPER volledig afgebroken en uitgescheiden. "DOFO" PROPOLIS SUPER V.P. heeft een hoge dosis aan vitamine A in zich dat een weerstand tegen infecties aan de slijmvlie≠zen en ogen geeft. Een hogebevruchtingsgraad, een betere en snellere rui, waarnaast bevordering van de groei en voorkoming van voedingsaiphtene, geen uitzondering -eer zijn. Een natuurproduct van het zuiverste water ZONDER ANTIBIOTICA. De in water opjosbare "DOFO" PROPOLIS SUPER V.P. is geschikt voor alle soorten par≠kietachtige, bij welke diergroep het eveneens de zeer krachtige genezende en condi-Łeverbeterde werking heeft. U zult'versteld staan v.an de veelzijdigheid van het natuur≠product. Als klap op de vuurpijl, het vqorkomt en geneest coccidiose en andere darm-mfecues.

"DOFO" PROPOLIS SUPER V.P. 50 cc -  Ä 20,-

"DOFO" Voortstraat 7 4698 AE Oud-Vossemeer tel.: 0166-672396. GIRO

 

---------

De eeuwenoude geheimen van "DOFO" PROPOLIS SUPER V.K.

De Egyptenaren gebruikten tiet al eeuwen Veel ziekten veroorzaakt door bacterie of schimmel worden ermee behandeld. Schimmel of bacterie worden volledig  afgebroken en uitgescheiden

"DOFO" PHOPOUS SUPER V.K heef! een hoge dosis aan vitamine A in zich dat weerstand tegen infecties aan de slijmvliezen  en ogen geeft. Een hoge bevruchtingsgraad, een betere en snellere rui, voedingsdiphterie, zijn geen uitzondering meer. Een natuurproduct van het zuiverste water zonder antibiotica.De in water oplosbare "DOFO' PROPOLIS S V.K  is geschikt voor alle soorten sier- en watervogels; het heeft eveneens een zeer krachtige genezende en conditieverbeterende werking. U zult versteld staan van de veelzijdigheid van dit natuurproduct. Ais klap op de vuurpijl, voorkomt en geneest het coccidiose enandere darminfecties bij kuikens. Eťn flesje is voldoende voor ongeveer 200 liter drinkwater.  DOFO"  Voorstr. 7   4698 AE Oud-Vossemeer         Tel. 0166-672396

 

 

Papier 3 = brief met lofzang over dit product van een fokker van angora konijnen.